รับทำบัญชีและภาษี

บริการรับทำบัญชีและภาษี


โดยผู้สอบบัญชี (CPA) ที่มีความเชี่ยวชาญ มากประสบการณ์โดยตรง ทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานมีการควบคุมคุณภาพโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พร้อมให้คำแนะนำฟรี เราให้บริการ ด้วยอัตราค่าบริการที่เหมาะสม ทำงานถูกต้องมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการบัญชี รวดเร็ว ทันเวลา

ติดต่อเรา

ทำไมผู้ประกอบการต้องจ้างสำนักงานบัญชี

 • จ้างสำนักงานบัญชีมีค่าใช้จ่ายที่ถูกมาก เมื่อเทียบกับการจ้างพนักงานบัญชีประจำบริษัท
 • กฎหมายกำหนดให้ทุกบริษัทต้องมีการจัดทำบัญชีและนำส่งงบการเงินไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง
 • สำนักงานบัญชีมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านการจัดทำบัญชีและการยื่นภาษี ทำให้ลดความเสี่ยงจากการผิดพลาดได้
 • ช่วยเคลียร์ปัญหากับสรรพากร
 • เจ้าของกิจการไม่ต้องแบ่งเวลามานั่งปวดหัวกับบัญชีและภาษี จะได้มีเวลามากขึ้นในการไปหารายได้เข้ากิจการ

ขอบเขตการให้บริการงานรับทำบัญชีและภาษี

 • จัดทำบัญชีโดยผู้สอบบัญชี ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มืออาชีพ
 • ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาทางด้านบัญชีและภาษีที่เกิดขึ้นกับกิจการ
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ได้รับจากลูกค้า ก่อนการบันทึกบัญชีและจัดทำภาษีต่างๆ
 • จัดทำและยื่นแบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย เช่น (ภ.ง.ด.1) (ภ.ง.ด.3) (ภ.ง.ด.53) ประจำเดือน
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย และยื่นแบบ (ภ.พ.30) (ภ.พ.36) ประจำเดือน
 • จัดทำและยื่นแบบแสดงรายการประกันสังคม ประจำเดือน
 • จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) และประจำปี (ภ.ง.ด.50)
 • จัดทำและยื่นประกันสังคมประจำเดือน(สปส.1-10) และนำส่งแบบแสดงค่าจ้างประจำปี(กท.20ก)
 • บันทึกบัญชีโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี Express ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543
 • จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน เช่น รายละเอียดลูกหนี้ รายละเอียดเจ้าหนี้ รายการทะเบียนทรัพย์สิน
 • โฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเพื่อเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ฟรี
 • ยื่นงบการเงิน บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น(บอจ.5) ทางระบบ E-Filing

ติดต่อสอบถามค่าบริการ หรือ รายละเอียดเพิ่มเติม

  

ส่งข้อความถึงเรา
ให้ติดต่อกลับ ภายใน 24 ชั่วโมง

  Line : 0909828201